תקנון האתר

1.כללי 

1.1 האתר הינו חנות וירטואלית שהוקם ומופעל על ידי L.A Sport (להלן, הספק).

1.2 השימוש באתר L.A Sport מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר L.A Sport מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו.

1.3 אתר L.A Sport עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי הספק, אלא בידי גורמים אחרים שלספק אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם הספק אינו נושא באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר L.A Sport משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.

1.4 כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר L.A Sport , מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.

1.5 ידוע לגולש כי אתר L.A Sport  מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים, מבצעי “טרייד אין” וכדומה וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתרL.A Sport אין כפל מבצעים.

1.6 כל המבצע פעולת רכישה באתר L.A Sport , מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר L.A Sport, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.

1.7 הספק יעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו,יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בספק.

לפיכך,הספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים, אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את החברה, מכל נזק כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.

1.8 הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר,אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת,גם פנייה למין השני בהתאם.

2.מי זכאי לבצע פעולות רכישה 

2.1 רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

2.2 כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר L.A Sport ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר L.A Sport, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : “הרוכש” ו/או “הגולש”).

2.3 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי הספק הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

2.4 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

2.5 הספק יהיה רשאי להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

2.6 הספק רשאי למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא הספק, מתוקף מעמדו כמנהל האתר, רשאי למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.7.1 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

2.7.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בספק או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות הספק והחברות המציעות.

2.7.3 אם עשית שימוש בשרותי הספק לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

2.7.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם הספק או מי מטעמו

2.7.5 אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות הספק.

2.7.6 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.המוצרים המוצעים לרכישה באתר L.A Sport

3.1 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.

3.2 הספק מציע לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.3 הספק מציע לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שימצא לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי. לספק שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי הספק. לפיכך אם לא יוכל הספק לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, ישיב הספק לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או יבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד הספק בעניין זה.

3.5 כל מוצר המוצע לרכישה באתר L.A Sport ילווה בנתונים הבאים לפחות :

3.5.1 מחיר המוצר.

3.5.2 מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבד. הספק יהיה רשאי להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה או יהיה רשאי שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתו בלבד.

3.5.2.1.לספק שמורה הזכות להודיע כי מטעמים ביטחוניים ואחרים אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע”י המציע ובמקרים כאמור, לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י מי מהצדדים.

3.5.2.2 לספק שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, יהיה הספק רשאי לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.

3.5.3 דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

3.5.4 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר הספק ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3.5.5 מפרט כללי של המוצר.

3.5.6 זהות חברת השירות.

3.6 ככל שיש באתר L.A Sport קישוריות (“לינקים”) לאתרים אחרים, לא יישא הספק באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם.

הספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הספק.

3.7 רכישה במכירה קבוצתית במידה שלפני המועד שנקבע לסיום מכירת “הפיצוץ” להלן המכירה הקבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירת “הפיצוץ” תהיה הנהלת הספק רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת.

4.אופן ביצוע פעולת רכישה 

4.1. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר L.A Sport ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי

4.2 בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. הספק ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיה הספק זכאי לבטל את ההזמנה.

4.3 . אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.

4.4 . פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושו הפנימי של הספק בלבד ולא יועברו על ידו לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי הספק ישמור את פרטיו במערכת נתוניו.

4.5 מערכת המחשב של הספק מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר L.A Sport. ורישומיו יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

4.6 על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי הספק באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. הספק לא יתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי הספק.

4.7 איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.

5.ביטול עסקת הרכישה 

5.1 זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים :

5.1.1 כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי הספק בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן : “חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר.

5.1.2 כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

5.2 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

5.3 תוצאות ביטול העיסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר הספק או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן רשאי הספק לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאי הספק לגבות פחת זה מהלקוח.

5.4 פחת בערך המוצר יחשב כאשר המוצר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול להארז שוב ללא פגם במוצר או באריזה .

5.5 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע”י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים וואלה ו/או בעלי החנויות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

6.תשלום 

6.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

6.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

7.אחריות ושירות 

7.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר L.A Sport הינם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש.

7.2 האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש.

8.תנאים נוספים 

8.1. הספק שומר על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר L.A Sport.

8.2 אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר L.A Sport משום מצג מצד הספק ו/או ספקיו השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי הספק. בשום מקרה לא תחול על הספק אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר L.A Sport.

8.3 ידוע לגולש כי הספק יהא פטור מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: “נזק”) העלולים להיגרם לגולש באתר L.A Sport כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר L.A Sport.

8.4 ידוע לגולש כי הספק ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתרL.A Sport יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר אנרג`ים.

8.5 כל המחירים המוצגים באתר L.A Sport כוללים מע”מ.

8.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר L.A Sport הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי הספק שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר הספק וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.

8.7 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הספק יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר הספק, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית הספק להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

8.8 במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, יהיה הספק רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

8.9. במידה ויתברר כי הספק אינו יכול, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או אינו מסוגל להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, יהיה הספק רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

8.10 בוטלה העיסקה על פי סעיפים 41, 40, 39 לעיל, ישיב הספק לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

8.11. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.

.8.12 ידוע לגולש באתר L.A Sport כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר L.A Sport הינם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של הספק. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר L.A Sport ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתו של הספק מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר L.A Sport אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי הספק ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

8.13 ידוע לגולש כי הספק שומר לעצמו את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר L.A Sport, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

8.14. ידוע לגולש כי הספק לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר L.A Sport או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של הספק.

8.15 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בפתח תקווה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

8.16 . כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

9.סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות 

9.1 הספק יעשה כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לדי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של הספק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט הספק יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק.

9.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של הספק. הספק שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר L.A Sport מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

9.3 הספק לא יעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלה במקרים המפורטים להן:

9.3.1 העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.

9.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בספק או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות הספק והחברות המציעות.

9.3.3 אם עשית שימוש בשירותי הספק לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

9.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם הספק או מי מטעמו.

9.3.5 אם התקבל בידי הספק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

9.3.6 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הספק.

9.3.7 אם הספק יתמזג או יארגן את פעילותו במסגרת תאגיד אחר הוא זכאי להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.

9.3.8 הספק רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר L.A Sport לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. הספק יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

10.הקניין הרוחני 

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני של הספק, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של הספק בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתרL.A Sport בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של הספק מראש ובכתב).

שמחים שחזרתם שניכנס לחשבון ?